آرمان سبز آدینه | راز سرزمین‌های حاصلخیز

جو بینابینی ایرانی آبیدر

جو بینابینی ایرانی

رقم آبیدر 

تیپ رشد بینابینی
میانگین ارتفاع بوته 57 سانتی متر
میانگین وزن هزار دانه (گرم) 33-43 گرم
مقاومت به خشکی و سرما مقاوم
طول دوره رویش (روز) 215 روز

 

رقم جو دیم آبیدر زودرس، دارای تیپ رشدی بینابین، متحمل به سرما و دارای سنبله دو ردیفه می باشد. جو آبیدر دارای پایداری عملکرد، مقاومت به خشکی، طول دوره رشد 215 روز، مقاومت به خوابیدگی و ریزش دانه است.

متوسط ارتفاع بوته جو ایرانی آبیدر 57 سانتی متر، متوسط وزن هزار دانه 43-33 و میزان بذر مصرفی در هکتار 160 تا 200 کیلوگرم می‌باشد.


محصولاتی که شاید بپسندید