آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

فال ست Fall-Set

مزایاى ویژه

  • سرعت جذب بالا از طریق برگ
  • تسریع تخلیه برگ درختان در پاییز
  • افزایش مقاومت درخت در برابر تنشهاى محیطى مانند سرمازدگى
  • افزایش گلدهى و راندمان تبدیل گل به میوه در بهار سال بعد
  • کمک به تکمیل نیاز سرمایى درختان
  • افزایش رشد و توسعه اندام سبز سبز در ابتداى دوره

محصولاتی که شاید بپسندید