آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز

دیسالت DeSalt

ترکیب
کلسیم محلول %13
ماده آلی %12.5

مزایای ویژه

  • رفع سریع کمبود کلسیم
  • جلوگیری از دفرمه شدن میوه پسته
  • کاهش شوری خاک
  • افزایش ریشه زایی
  • افزایش جذب عناصر تحت شرایط شوری خاک

محصولاتی که شاید بپسندید