کلزا زمستانه انیستون

رقم

انیستون

تیپ

زمستانه

خصوصیات رقم

مناسب کشت تاخیری- توسعه سریع در پاییز- ارتفاع بلند-مقاومت به ورس

تراکم مناسب (بعد از گذراندن سرما)

40 - 25 بوته در مترمربع

(kg/ha) میزان بذر لازم برای کاشت 

کیلوگرم در هکتار 3.4 - 5 

شروع گلدهی

زود هنگام

سایر ویژگی ها

مقاومت به ریزش غلاف-جزء ارقام برتر از لحاظ عملکرد در مزارع PVS اروپا

محصولات مرتبط