کلزا زمستانه آرشیتکت

رقم

آرشیتکت

تیپ

زمستانه

خصوصیات رقم

مقاومت به بیماری های رایج کلزا مانند فوما- سازگاری بالا به شرایط اقلیمی مختلف- مقاومت به ورس

تراکم مناسب (بعد از گذراندن سرما)

 بوته در متر مربع 25 - 40

(kg/ha) میزان بذر لازم برای کاشت 

کیلوگرم در هکتار 3.4 - 5 

شروع گلدهی

نسبتا زود هنگام

سایر ویژگی ها

مقاومت به ریزش غلاف- زمستان گذران عالی

محصولات مرتبط