گروه محصولات

گندم زمستانه چامبو

خصوصیات زراعی گندم زمستانه چامبو فرانسه
نام رقم (CHAMBO) چامبو 
تیپ رشدی زمستانه
عملکرد دانه بالا
کیفیت نانوایی آرد بالا
دوره رسیدگی دیررس، میان رس
ارتفاع گیاه نسبتا بلند
مقاومت به زنگها مقاومت بالا در مقابل زنگها
مقاومت به ورس مقاوم
وضعیت ریشک بدون ریشک
تراکم مناسب

400-450 بوته در متر مربع

محصولات مرتبط