گوجه فرنگی استار

خصوصیات ظاهری 

میوه به شکل گرد و وزن بین 250 تا 300 گرم.رنگ میوه قرمز تیره

 خصوصیات رقم 

رقم فضای باز.رقمی میانرس و هیبرید.بسیار همشکل و همرس

 مقاومت 

مقاومت در برابر ویروس فوزاریوم 1 و 2 و پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی و پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی و نماتد

محصولات مرتبط