گوجه فرنگی آدینا

خصوصیات ظاهری 

میوه ها به شکل بلوکی و به رنگ قرمز تیره. وزن بین 140 تا 170 گرم

 خصوصیات رقم 

پوشش بسیار عالی و بسیار زود رس. بهاره،تابستانه و پاییزه. باردهی طولانی. میوه ها بسیار همشکل

 مقاومت 

مقاومت در برابر ویروس فوزاریوم 1 و 3 و و پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی و ویروس موزاییک و نماتد

محصولات مرتبط