گروه محصولات

گندم زمستانه آپاچی

خصوصیات زراعی گندم زمستانه آپاچی فرانسه
نام رقم (Apache) آپاچی 
تیپ رشدی زمستانه
عملکرد دانه بالا
کیفیت نانوایی آرد بالا
دوره رسیدگی دیررس
ارتفاع گیاه متوسط تا بلند
مقاومت به زنگها بالا
مقاومت به ورس متحمل
تراکم مناسب

400-450 بوته در متر مربع

وضعیت ریشک بدون ریشک

محصولات مرتبط