خیار Dream F1

خصوصيات ظاهري

رنگ سبز تیره, دارای شیار های مشخص و موازی, طول میوه 19-17 سانتی متر

خصوصيات رقم

مناسب جهت کشت گلخانه ای, رقمی زود رس, تک گل، دو گل, عطر و طعم عالی, قدرت بوته خوب

مقاومت گياه

متحمل به سفیدک حقیقی و درونی, مقاومت به فوزاریوم

 

محصولات مرتبط