خیار Shehab F1

خصوصيات ظاهري

رنگ سبز تیره, دارای شیار های مشخص و موازی, طول میوه 18-16 سانتی متر

خصوصيات رقم

مناسب جهت کشت گلخانه ای, رقمی میان رس, تک گل دو گل, عطر و طعم عالی, قدرت بوته خوب

مقاومت گياه

متحمل به سفیدک حقیقی و درونی, مقاومت به فوزاریوم

 

محصولات مرتبط