اخبار

صفحه اصلی اخبارکلاس آموزشی مدیریت تولید سبزی و صیفی جات

کلاس آموزشی مدیریت تولید سبزی و صیفی جات

1395/08/27

اولین دوره آموزشی مدیریت تولید سبزی و صیفی توسط شرکت آرمان سبز آدینه با همکاری شرکت میرابل زادن هلند برگزار شد. این دوره با حضور 15 نفر از پرسنل فعال در بخش فنی-بازرگانی بذر به مدت 2روز در سالن همایش ها ی بین الملی شرکت آرمان سبز برگزار گردید. در این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش فنی، نخست مقدمه ای از اقلیم و ارقام موجود در بازار ایران، مقایسه ارقام موجود، سطح زیر کشت، آشنایی با روش های تولید سبزی و صیفی، کشت بذر اعم از آماده سازی بستر، انتخاب بذر، تیمارهای بذری و جوانه زنی بذر؛ مدیریت تغذیه در تولید، مدیریت آبیاری در فرایند تولید، تاثیر عوامل محیطی بر برداشت، و مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز توسط کارشناس هلندی تدریس گردید.

 

.