سوالات متداول

صفحه اصلی سوالات متداول

با سلام
تغذيه زمستانه باغات بر اساس نياز درختان و همچنين كمبود و يا بيش بوده عناصر مورد نياز گياهان متفاوت و متغير مي باشد كه باتوجه به علائم ظاهري درختان در سال قبل و همچنين نتايج حاصل از آناليز خاك و آب تعيين مي گردد. به پيوست برنامه غذائي جهت تغذيه چالكود درختان ارسال مي گردد. لازم به ذكر است اين برنامه كلي بوده و بايد بر اساس آناليزهاي خاك و آب اصلاح شود.
با تشكر

برنامه غذایی کامل برایتان ایمیل شد

با سلام
درختان 2 تا 3 ساله نياز چنداني به چالكود ندارند. در هر حال مي توانيد مقدار نصف يك فرغون كود دامي پوسيده را در كنار درختان در طول بهمن ماه چالكود نمائيد. همچنين در طول فصل مي توانيد از كودهاي ريشه زا و محرك رشد ريشه استفاده نمائيد.
با تشكر

خواهشمند است در این خصوص با شماره 83507301 - 021 آقایان شکوهی و مقدم مذاکره نمایید

با تشکر 

با سلام
ريزش ميوه در تمامي درختان دلايل متفاوتي مي تواند داشته باشد:
1) تعداد زياد ميوه ها: درصورتيكه تعداد ميوه زياد باشد درختان بصورت طبيعي شروع به حذف برخي از آنها مي نمايند تا چند ميوه خوب و ايده آل را به جاي تعداد زيادي ميوه ناقص پرورش دهند.
2) عدم تلقيح ميوه ها در زمان تشكيل ميوه به دليل كمبود گرده هاي بارور كه اين نقص را مي توان با مصرف روي و بر (محصولي مانند برو زينك) در زمان تورم جوانه ها رفع نمود.
3) آبياري بيش از حد درختان كه باعث خفگي ريشه ها و ريزش ميوه ها مي گردد.
4) استرسهاي همچون سرما و يا گرماي بيش از حد
با تشكر

با سلام
با استفاده از برنامه غذائي اصولي مي توانيد تا حد زيادي مشكل كم باري را حل نمائيد. برناه غذائي به پيوست ارسال مي گردد. لطفا ملاحظه فرمائيد.
با تشكر

با سلام
مي توانيد از كودهاي مرحله چالكود موجود در برنامه غذائي پيوست استفاده نمائيد.
با تشكر

1 2 3 4 
فرم ارسال پرسش