نظرسنجی

صفحه اصلی نظرسنجی

سوال اول

کیفیت محصولات ما در چه حدی است ؟

[ تعداد شرکت کننده : 94 نفر ]
سوال دوم
[ تعداد شرکت کننده : 65 نفر ]
تست
[ تعداد شرکت کننده : 69 نفر ]