نظرسنجی

صفحه اصلی نظرسنجی

سوال اول

کیفیت محصولات ما در چه حدی است ؟

[ تعداد شرکت کننده : 115 نفر ]
سوال دوم
[ تعداد شرکت کننده : 82 نفر ]
تست
[ تعداد شرکت کننده : 87 نفر ]