مقالات

صفحه اصلیمقالات

بیماریهای گیاهی از جمله عوامل محدود کننده در کشت محصولات کشاورزی هستند. در بین بیماریهای شایع در گندم میتوان به زنگها اشاره کرد.
  ...
1